09 Sep 2016

Suki na Hito ga Iru Koto Episode 8 Recap

Recap – Summary : Chiaki thinks back to Misaki’s encouraging words the previous night, when Kaede calls him. Touma starts working at the restaurant, helping Kanata in the kitchen.

12