04 Aug 2016

Suki na Hito ga Iru Koto Episode 4 Recap

Recap – Summary : The Shibasaki brothers go fishing and Touma asks Chiaki about Misaki.

4